REGULAMIN

1.Organizator
Organizatorem Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Literackiego “Nowa Epoka”, zwanego dalej „Konkursem” jest Samorząd Uczniowski VI Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Współorganizatorem konkursu „Nowa Epoka” i sponsorem nagrody głównej oraz nagród dodatkowych jest wydawnictwo We need YA, będące częścią Grupy Wydawnictwa Poznańskiego.

 

2. Cele

Celem Konkursu jest rozwój młodych talentów pisarskich, inspirowanie do tworzenia nowych historii i poszerzanie wiedzy z zakresu twórczości literackiej, jak również promocja szeroko pojętej literatury wśród młodzieży i łamanie stereotypu o trudności napisania książki. 

 

3. Zasady uczestnictwa

W Konkursie mogą wziąć udział Uczniowie szkół średnich oraz uczniowie klas ósmych szkół podstawowych z całej Polski, udział w Konkursie jest darmowy, z zastrzeżeniem pkt 10 Regulaminu. Jeden Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę (w kategorii „Poezja” jedna praca oznacza 14 wierszy). Uczestnik musi posiadać prawa autorskie do swojej pracy; Uczestnik Konkursu wraz z pracą zobowiązany jest przesłać oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

4. Praca Konkursowa 

1. Do udziału w Konkursie należy zgłaszać prace mieszczące się w ramach beletrystki (z naciskiem na Young Adult i Young Adult Fantasy) oraz poezji. 

2. Konkurs składa się z dwóch etapów. 

Etap 1 (beletrystyka/powieść):

a) przesłanie planu wydarzeń całego utworu (ramowego - podzielonego na rozdziały) i opisu problematyki, którą porusza książka,

b) przesłanie trzech pierwszych rozdziałów (ok. 4000 słów na jeden rozdział),

c) przesłanie opisu bohaterów i relacji między nimi,

d) przesłanie założeń świata przedstawionego*.

Etap 2: (beletrystyka/powieść)

a) przesłanie całej książki.

b) przesłanie bio autora

c) przesłanie streszczenia opowieści/blurb

 

Etap 1: (poezja)

a) przesłanie siedmiu wierszy.

Etap 2: (poezja)
Kolejne 7 wierszy.

2. Zaniechanie prac nad historią z etapu pierwszego na rzecz stworzenia nowej historii w etapie drugim skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika.

 

3. Pod uwagę Jury nie będą brane prace:
a) które nie spełniają wymogów beletrystyki/poezji,
b) które naruszają zasady etyki moralnej**,
c) które propagują nienawiść, systemy totalitarne**,
d) które mają znaczące znamiona plagiatu,

e) które są tzw. "fan-fiction"

f) które mają mniejszą liczbę słów, aniżeli wskazana w ust. 1,

g) do których nie dołączono wymaganych oświadczeń. 

 

4. Praca musi być napisana w języku polskim. 

 

5. Jeśli praca była wcześniej napisana na wattpad, to w konukursie mogą wziąć udział tylko te prace, które posiadają mAaksymalnie 3 rozdziały wcześniej napisane (wymóg etapu I).

5. Zgłoszenie do Konkursu

1. Zgłoszenia wraz z pracami konkursowymi należy wysyłać na maila (praca konkursowa w formacie PDF, z zablokowaną edycją zmian) Organizatora konkursu - zgloszenianowaepoka@gmail.com

2. Prace w ramach etapu pierwszego należy wysyłać w nieprzekraczalnym terminie do 6 czerwca 2021 roku.

3. Prace w ramach etapu drugiego/gotowe książki (dotyczy osób, które zostaną zakwalifikowane do II etapu) należy dosłać do nieprzekraczalnego terminu 26 września 2021 roku.
 

6. Kwalifikacja prac

1. Kwalifikacji prac dokona powołana przez Organizatora komisja (skład podany w pkt. 7 art. 1) .

2. Uczestnicy, których prace zostaną zakwalifikowane będą ogłoszeni na facebooku konkursu, instagramie konkursu oraz w wiadomościach email do ‘laureatów’.

3.Terminy ogłaszania wyników kwalifikacji etapów
a) etap 1 - 5 lipca 2021 roku,

b) etap 2 - 30 października 2021 roku.

3. Do etapu drugiego zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 15 osób z kategorii beletrystyka oraz maksymalnie 15 osób z kategorii poezja.

 

7. Jury

1. Prace konkursowe oceniane będą przez komisję jurorską powołaną przez Organizatora i złożoną z Organizatora, osób ze środowiska literackiego oraz przedstawicieli sponsorów.

2. Skład Komisji ustala Organizator.

3. Decyzje Komisji są niepodważalne i ostateczne. Decyzje Komisji podejmowane są na podstawie wyników głosowania (decyduje większość głosów, w przypadku równej liczby głosów na więcej niż jednego Uczestnika decyduje głos Wydawcy). 

4. Kryteria zasad oceniania przez Komisję:
a) kreatywność, oryginalność i spójność elementów fabularnych (powieść),

b) poprawność form językowych,
c) w przypadku oceniania poezji Komisja przyznaje dodatkowe punkty za spójność wierszy (seria utworów, które w zestawieniu tworzą jedną historię). 

 

8. Ogłoszenie wyników

1. Ogłoszenie wyników etapu pierwszego odbędzie się za pośrednictwem mediów społecznościowych - facebook i Instagram 28 czerwca 2021 roku
a) fb - https://www.facebook.com/sfdramat

b) instagram - https://www.instagram.com/omklnowaepoka/

2.  Ogłoszenie wyników drugiego etapu odbędzie się podczas gali finałowej w VI LO w Poznaniu w dniu 30 października 2021 roku. O godzinie gali Organizator poinformuje z wyprzedzeniem na swoich mediach społecznościowych oraz w wiadomościach e-mail do Uczestników.

3. Po gali wyniki zostaną opublikowane w mediach społecznościowych Konkursu oraz wydawnictwa.

 

9. Nagrody

1. Komisja wyłoni zwycięzców Konkursu w dwóch kategoriach:

1). Beletrystyka:
a) Miejsce 1 - kontrakt na publikację napisanej przez siebie książki i statuetka zwycięzcy, 

b) Miejsce 2 - statuetka za zajęcie drugiego miejsca + nagrody od sponsorów

c) Miejsce 3 - statuetka za zajęcie trzeciego miejsca + nagrody od sponsoró
d) Nagroda Specjalna Organizatora.

2). Poezja
a) Miejsce 1 - opublikowanie wierszy w postaci tomu*** i statuetka zwycięzcy,
b) Miejsce 2-5 - opublikowanie wierszy w postaci tomu *** i statuetka zajęcie kolejnego miejsca.
c) Nagroda Specjalna Organizatora.
2. Organizator w żaden sposób nie pośredniczy przy zawarciu umowy na publikację utworu. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Laureaci i wydawca kontaktują się bezpośrednio.

 

 

10. Postanowienia końcowe

  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu gali finałowej, o czym poinformuje Uczestników za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

  • Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy konkursu, gdy jakość nadesłanych prac nie będzie wystarczająca

  • Organizator zapewnia sprzęt umożliwiający publiczną projekcję wydarzenia.

  • Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na galę finałową i innych kosztów Uczestników związanych z udziałem w Konkursie.

  • Regulamin oraz program konkursu opublikowany będzie na stronie internetowej konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o zmianie regulaminu Organizator poinformuje na stronie internetowej Konkursu. 

  • W przypadku kwestii spornych czy niezawartych w regulaminie ostateczny i niepodważalny głos ma Organizator. 

  • Organizator nie przewiduje możliwości zgłaszania reklamacji.

  • Wszelkie pytania lub wątpliwości można kierować do organizatora za pośrednictwem mediów społecznościowych lub adresu email (konkursnowaepoka@gmail.com).

11. Polityka prywatności

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych i złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu).
2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu.
3. Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

 


*Opis realiów świata (głównie przydatne przy powieściach fantasy lub sci-fi) oraz wprowadzenie do Lore książki
**Prace mogą zawierać w sobie motywy i poruszać tematy które są kontrowersyjne, ale nie mogą jakkolwiek gloryfikować takich zachowań/sytuacji
***wiersze całej piątki (łącznie 70 utworów) będzie opublikowanych w jednym tomie

Oświadczenie dot. praw autorskich

Oświadczenie dot. klauzuli RODO